Romanization (transcription) of the Samoan and Tokelauan spoken and sung sounds:

SAMOAN

“Tatou o tagata folau e vala’auina
E le atua o le sami tele e o mai
Ia ava’e le lu’itau e lelei
Tapenapena”

TOKELAUAN

“(Holoholo vaka)
Aue! aue! [often romanized as either “auwe” or “aue”]
Nuku i mua
Te manulele e tataki e
Aue aue
Te fenua te malie
Nae ko hakilia mo kaiga e”


Lyrics translated to English by lyrics authors: Opetaia Foa’i and Lin-Manuel Miranda. Source document.

We are voyagers
Summoned by the gods
Of this mighty ocean to come
We take up the good challenge
Get ready

(Canoes on the move)

Oh! Oh!
There is land up ahead
A bird in flight to take us there
Oh! Oh!
This beautiful land
The place i was looking for
We will make our home